Vilkår og betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER, WONITEX
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Wonitex i det omfang,

1. TILBUD OG AFTALE

1.1. Tilbud på opgaver er gældende i 30 dage.
1.2. Tilbud er gældende fra kunde har accepteret tilbud.
1.3. Wonitex kan fakturere bestilleren for kreative oplæg, rentegninger og andre former for kreative arbejder.

2. PRIS

2.1. Alle priser er anført i dkk. ekskl. moms, ab fabrik.
2.2. Wonitex forbeholder sig retten til at ændre priser som følge af valutakurser og/eller prisændringer indført af selskabets leverandør.
2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Wonitex altid berettiget til at kræve yderligere betaling for:
- ekstraarbejde som følge af, at bestillerens leverede materialer er uegnede og/eller mangelfulde.
-ekstraarbejde, der skyldes bestillerens rettelser og ændringer i leverede materialer, efter produktion allerede er påbegyndt.
-overarbejde og andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
- opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
- ekstraarbejde som følge af, at aftalen forsinkes på grund afbestillerens egne forhold og handlinger.

3. LEVERING

3.1. Levering foretages efter aftale med bestilleren, dog med forbehold for forhindringer eller forsinkelser der skyldes:
- Bestillerens handling eller undladelse.
- Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse af ordren.
- I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
- Tilfælde, som Wonitex ikke er herre over, f.eks. forcemajeure tilfælde og tilsvarende situationer.
3.2. Ved ovennævnte forsinkelser har Wonitex ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.3. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, fastsætter Wonitex leveringstidspunktet.

4. BETALING

4.1. Betaling foretages den dato, der enten fremgår på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura som betalingsdag ellers betales der kontant ved levering.
4.2. Der påløber morarenter fra forfaldsdagen i henhold til rentelovens almindelige regler herom.

5. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

5.1. Ophavsretten til de af Wonitex udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg m.m. tilhører Wonitex og må ikke uden godkendelse overlades til tredje mand.
5.2. Hvad Wonitex har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancer, er Wonitex' ejendom. Det gælder uanset,
om der er sket særskilt fakturering.

6. MISLIGHOLDELSE

6.1. Forsinkes en leverance fra Wonitex, som ikke kan henføres til selskabets forhold, er bestilleren berettiget til at fastsætte en rimelig frist inden udløbet af hvilken levering fra Wonitex
skal være foretaget. Sker levering ikke inden udløbet af fristen, er bestilleren berettiget til at hæve ordren samt kræve erstatning for direkte tab.
6.2. Såfremt bestilleren ikke har gjort indsigelser mod en modtaget prøve fra Wonitex, og det leverede svarer til prøven eller aftalte betingelser i øvrigt, anses ordren for at opfylde de aftalte krav parterne imellem.
6.3. Det er bestillerens ansvar at kontrollere modtagne transfers for fejl af enhver art, herunder farver, størrelse og motivets udformning inden påsætning påbegyndes.
6.4. Wonitex har intet ansvar for fejl eller mangler, som bestilleren ikke skriftligt har korrigeret i ordrebekræftelse, korrektur, print, prøvetryk osv.
6.5. Wonitex er berettiget til at afhjælpe mangler eller foretage om levering for den mangelfulde del af ordren. Foretages afhjælpning eller omlevering af Wonitex ikke indenfor rimelig tid, er bestilleren berettiget til at hæve ordren samt kræve erstatning for direkte tab.

7. REKLAMATION

7.1. Reklamation over mangler og forsinkelse ved leverancer skal ske skriftligt af bestilleren straks og ellers uden ugrundet ophold. I modsat fald taber bestilleren retten til at påberåbe sig
manglen over for Wonitex.
7.2. Bestilleren er pligtig til at godkende ordrebekræftelse, korrektur mv. ved modtagelse af ordrer. Såfremt dette ikke sker, kan bestilleren ikke gøre mangler gældende.

8. ERSTATNINGSANSVAR

Ansvar

8.1. Wonitex og bestilleren er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
8.2. Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er Wonitex ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til forcemajeure situationer samt lignende tilfælde.
8.3. Wonitex vil på intet tidspunkt og uanset årsag være erstatningsansvarlig for bestillerens driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, f.eks. tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, med mindre det økonomiske tab forårsages forsætligt eller groft uagtsomt.
8.4. Wonitex er på intet tidspunkt erstatningsansvarlig, hvis bestillerens produkter behandles eller bearbejdes.

Produktansvar

8.5. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
8.6. I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige regler, og Wonitex ikke handler forsætligt eller groft uagtsomt, er selskabet ikke ansvarlig for indirekte tab.
8.7. Bestilleren skal holde Wonitex skadesløs i tilfælde, hvor selskabet pålægges erstatningsansvar over for tredjemand for sådan skade og tab, som selskabet ikke er ansvarlig for i henhold til pkt. 8.5-8.6..8.
8.8. Wonitex er på intet tidspunkt erstatningsansvarlig, hvis bestillerens produkter behandles eller bearbejdes.

Immaterielle rettigheder

8.9. Wonitex har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til brug af materialer, der benyttes til ordren. Hvis Wonitex pålægges ansvar over for tredjemand, forpligtes bestilleren til at holde selskabet skadesløs.
8.9.1. Der kan forekomme nuanceafvigelser ifht. pantonfarve.

9. RETURVARER

9.1. Returnering af varer til kreditering skal foregå i originalt materiale, og en kopi af fakturaen skal vedlægges det returnerede. Hvis ikke dette sker, tilbagesendes varerne.
9.2. Varer, der modtages fra sverige [Grizzly, D.A.D., James Harves!, J.Harvest & Frost, Mac One, Graphix, No Problem, Printer, CottoVer og Derby by Sweden], skal returneres til Wonitex.
9.3. Ønskes en vare krediteret, skal den være Wonitex i hænde senest 1 måned efter modtagelsen.
9.4. Fragtomkostninger til sverige på de returnerede varer er fastsat til kr. 69 pr. kolli, hvilket bestilleren skal betale for.
9.5. Bestilleren faktureres for håndtering af returnerede varer svarende til 15 % af ordren.
Returvarer skal sendes DOP Stilling llncoterms 2021] til vores lager i Skanderborg.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

10.1. Tvister vedrørende aftalens fortolkning, aftalevilkårenes opfyldelse eller håndhævelse kan alene indbringes for retten i Horsens. Tviste bedømmes efter disse salgs- og leveringsbetingelser
og subsidiært dansk lovgivning.

Gældende til og med 31.12.2021
Vi tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.